سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 17
يکشنبه 17 فروردين ماه 1399
17
فروردين 17 يکشنبه 34.204.202.44
University Telephon Number: 054-35313045

«اطلاعیه های مهم آموزشی»

«1- تمدید مجدد تاریخ شرکت در دوره های جبرانی دروس معارف تا تاریخ 99/01/25»

«2- تا اطلاع ثانوی کلاس های این واحد دانشگاهی بصورت مجازی برگزار می شود.»
نسخه 98.10.22